hero

SBA-konferens inom myndighetsutövning (NKI) och etableringsservice

Den 21 oktober 2021 kl 13:00-16:00 arrangerar Stockholm Business Alliance, SBA, en digital och kostnadsfri konferens för SBA:s partnerkommuner där fokus är dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. På agendan är hur vi kan stärka det lokala företagsklimatet genom en ändamålsenlig myndighetsutövning och etableringsservice.

Vi har bjudit Tillväxtverket, Svenskt Näringsliv och Näringslivets Regelnämnd för att föra dialog kring hur bl a olika undersökningar kan stötta kommunerna i att stärka företagsklimatet. Därefter ska vi tillsammans med sakkunniga processledare och flera sektorsmyndigheter föra dialog kring hur vi tillsammans kan ta nästa steg i detta arbete.

Vem: Du som direkt eller indirekt arbetar med företagsklimat, myndighetsutövning* eller etableringar.
När: 21 oktober, kl 13:00-16:00
Plats: Digital
Anmärkning: Kostnadsfri och exklusivt för Stockholm Business Alliance (SBA) partnerkommuner

*Brandskydd, Bygglov, Livsmedelskontroll, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd samt Serveringstillstånd.

Program

Stockholm Business Alliance

Digital konferens:
Myndighetsutövning samt etableringsservice

Programmet uppdateras löpande och reserveras för eventuella förändringar.

21 oktober 2021, kl 13:00-16:00

Moderator

Staffan Ingvarsson
VD, Stockholm Business Region (SBR)

Välkommen

Magdalena Bosson
Stadsdirektör, Stockholms stad/Ordförande, styrgruppen Stockholm Business Alliance (SBA)

Så skapas hållbar framgång genom kundriven kvalitetsutveckling

Mats Deleryd, VD Institutet för svensk kvalitetsutveckling SIQ

Vad kan kommunerna göra för att stärka företagsklimatet?

Björn Lindgren, Avd.chef Politiker & Lokalt företagsklimat, Svenskt Näringsliv
Andrea Femrell, VD, Näringslivets Regelnämnd, NNR
Åsa Talamo, Enhetschef Enklare myndighetskontakter, Tillväxtverket
Erik Granberg & Daniel Sturesson, grundare, Enkätfabriken (Insiktsmätningen, NKI)
Göran Arnell, Kommundirektör, Gävle kommun

Vikten av tvärsektoriell samverkan för att lyckas med företagsetableringar

Maria Karlsson, Näringslivschef, Nyköping kommun
Per Lundequist, Avd.chef, näringsliv och destination, Uppsala kommun

  • Breakout rooms; tvärsektoriell dialog

Breakout-session

Brandskydd
Tema: Information och dialog kring MSB:s roll avseende kommunernas tillsyn samt hur vi kan använda kunderundersökningen (NKI) inom brandskydd.

Mötesledare:

Max Ekberg, tf Räddningschef, Södertörns Brandförsvarsförbund (SBFF)

NKI-råd representant:

Andreas Fogelqvist, Näringslivsstrateg, Huddinge kommun

Extern organisation:

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB

Bygglov
Tema: Vad kommer ändringarna i PBL att innebära?

Mötesledare:

Anna Tengqvist, Bygglovschef, Gävle kommun

NKI-råd representant:

Annika Janglund, Näringslivsutvecklare, Gävle kommun

Externa organisationer:

Johan Sjöstrand, Expert planering och byggande, SKR

Miljö- och hälsoskydd
Tema: Farligt avfall

Mötesledare:

Kristian Hellström, Enhetschef miljökontoret, Örebro kommun

NKI-råds representant:

Markus Hagersten, Manager, Business Region Örebro

Extern organisation:

Dick Hedeklint, Handläggare, Naturvårdsverket

Livsmedelskontroll
Tema: Livsmedelskontrollen efter pandemin – erfarenheter och framtidsspaning

Mötesledare:

Maria Pihlajärvi, Avd. chef Livsmedel, Linköpings kommun

NKI-råds representant:

Erik Åqvist, Enhetschef Näringslivsutveckling, Linköpings kommun

Extern organisation:

Michael Öhlund, Handläggare, SKR
Oskar Wikstrand, Handläggare, SKR

Markupplåtelser
Tema. Presentation och dialog kring nya ”På rätt plats” samt förslag till ny skrivning av
Ordningslagen, OL.

Mötesledare:

Ulrika Falk, Avd.chef, Trafikkontoret, Stockholms stad

NKI-råds representant:

Denis Oreskovic, Näringslivsutvecklare, Eskilstuna kommun

Extern organisation:

Kazimir Åberg, Hovrättsråd, vice ordf. Svea hovrätt (huvudförfattare ”På rätt plats”)
Johan Larsson, jurist, Landahl advokatbyrå (tidigare SKR)

Serveringstillstånd
Tema. Efter inspel hur branschen ser på återstarten efter Covid-restriktionerna ska vi föra dialog kring hur vi kommuner bäst kan arbeta för att fullgöra vårt uppdrag och möta branschens behov.

Mötesledare:

Carina Cutlip, Enhetschef Tillståndsenheten, Stockholms stad

NKI-råds representant:

Katarina Bexar, Näringslivsstrateg, Stockholms stad

Externa organisationer:

Stefan Lundin, Chefsjurist, Visita

Etableringsservice och offertberedskap
Tema: Hur kan kommunen jobba för att lyckas med framgångsrika etableringar? Vi resonerar kring vad framgångsrikt etableringsarbete kan innebära för kommunen och lyfter intressanta exempel på etableringar i regionen.

Mötesledare:

Anna Gissler, VD, Invest Stockholm
Erik Krüger, Head of Investments and Establishments, Invest Stockholm

Medverkande från regionen:

Louise Felldin, Näringslivsdirektör, Linköping
Maria Karlsson, Näringslivschef, Nyköping
Victor Sunnliden, Inward Investment Manager, Business Region Örebro

Avrundande reflektion och nästa steg

Magdalena Bosson
Stadsdirektör, Stockholms stad/Ordförande, styrgruppen Stockholm Business Alliance (SBA)

Avslut

Staffan Ingvarsson
VD, Stockholm Business Region (SBR)